Brahma murari lyrics

0
256

Brahma Murari Surarchitha Lingam
Nirmala Bhashitha Shobhitha Lingam
Janmaja Dukkha Vinaashaka Lingam
Tat Pranamami Sadaashiva Lingam

Devamuni Pravararchita Lingam
Kaamadaham, Karunakara Lingam
Raavana Darpa Vinashana Lingam
Tat Pranamami Sadaashiva Lingam

Sarva Sugandhi Sulepitha Lingam
Buddhi Vivardhana Kaarana Lingam
Siddha Suraasura Vanditha Lingam
Tat Pranamami Sadaashiva Lingam

Kanaka Mahamani Bhushita Lingam
Pani Pathi Veshtitha Shobhita Lingam
Daksha Suyajna Vinaashana Lingam
Tat Pranamami Sadaashiva Lingam

Kumkuma Chandana Lepitha Lingam
Pankaja Hara Sushobhitha Lingam
Sanchita Paapa Vinaashana Lingam
Tat Pranamami Sadaashiva Lingam

Deva Ganarchitha Sevitha Lingam
Bhavair Bhakthi Dhiravacha Lingam
Dinakara Koti Prabhakara Lingam
Tat Pranamami Sadaashiva Lingam

Ashta Dalopari Veshtitha Lingam
Sarva Samudbhava Karana Lingam
Ashta Daridra Vinashana Lingam
Tat Pranamami Sadaashiva Lingam

Suraguru Suravara Pujitha Lingam
Suravana Pushpa Sadaarchitha Lingam
Paraatparam Paramatmaka Lingam
Tat Pranamami Sadaashiva Lingam

Lingashtaka Midam Punyam
Yath Pateth Shivasannidhu
Shivaloka Mavaapnothi
Shivena Saha Modathe

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here