Dovahkiin lyrics Soule Jeremy

0
151
Dovahkiin, Dovahkiin, naal ok zin los vahriin
Wah dein vokul mahfaeraak ahst vaal
Ahrk fin norok paal graan fod nust hon zindro zaan
Dovahkiin, fah hin kogaan mu draal
Huzrah nu, kul do od, wah aan bok lingrah vod
Ahrk fin tey, boziik fun, do fin gein
Wo lost fron wah ney dov, ahrk fin reyliik do jul
Voth aan suleyk wah ronit faal krein
Ahrk fin Kel lost prodah, do ved viing ko fin krah
Tol fod zeymah win kein meyz fundein
Alduin, feyn do jun, kruziik vokun staadnau
Voth aan bahlok wah diivon fin lein
Nuz aan sul, fent alok, fod fin vul dovah nok
Fen kos nahlot mahfaeraak ahrk ruz
Paaz Keizaal fen kos stin nol bein Alduin jot
Nuz aan sul, fent alok, fod fin vul dovah nok
Fen kos nahlot mahfaeraak ahrk ruz
Dovahkiin, Dovahkiin, naal ok zin los vahriin
Wah dein vokul mahfaeraak ahst vaal
Ahrk fin norok paal graan fod nust hon zindro zaan
Dovahkiin, fah hin kogaan mu draal
Draal, draal, draal, draal (hey yeah)
Draal, draal, draal, draal (hey yeah)
Songwriters: Soule Jeremy

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here